Home

Sdružení průvodců Český Krumlov je profesní sdružení licencovaných průvodců, jehož hlavním cílem je zvyšování kvality a profesionality průvodcovských služeb v Českém Krumlově a jeho regionu.

Pokud si přejete rezervovat prohlídku – nejdříve vyberte jazyk a potom pošlete poptávku vybraným průvodcům. 

Sdružení průvodců Český Krumlov

Členové sdružení v roce 2009 obdrželi od zástupců města Český Krumlov povolení používat titul Oficiální průvodce. Předání proběhlo formou společného podpisu „Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Sdružením průvodců a městem Český Krumlov” a předáním průvodcovských odznaků označených logem města.

Členem sdružení se může stát každý, kdo splní následující podmínky:

  • platný živnostenský list „průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu”
  • místo podnikání Jihočeský kraj a minimálně 3 roky praxe v průvodcovské činnosti.

Právo používat průvodcovský odznak a titul „Český Krumlov Official Tourist Guide” pak člen získá, pokud absolvuje minimálně 3 odborné přednášky vypsané Sdružením průvodců. Pokud se průvodce nezúčastní v období 3 po sobě jdoucích let minimálně 50% odborných přednášek, ztrácí právo používat odznak„Český Krumlov Official Tourist Guide”.

Jednatelé sdružení:

Ing. Edita Macková
Ing. Karolína Kortusová
Ing. Oto Šrámek

Sdružení průvodců Český Krumlov o.s. se zavazuje dodržovat “Kodex průvodce Světové federace asociací turistických průvodců” v tomto znění:

1)    Jednat s návštěvníky tak, aby upevňovali jejich důvěru k navštívené zemi a propagovali ji jakožto vyhledávaný cíl turistů.

2)    Poskytovat návštěvníkům profesionální a odpovědnou péči a profesionální výklad o navštíveném místě bez jakýchkoliv předsudků a propagandy.

3)    Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí zajistit, aby to, co je prezentováno, byla pravda a tuto pravdu jasně rozlišit od příběhů, legend a domněnek.

4)    Ze všech sil zajistit, aby turisté vedení průvodcem, skupiny či jednotlivci, se chovali ohleduplně k okolí, životu v přírodě, turistickým zajímavostem a památkám, k místním zvyklostem a obyčejům, a tím chránit dobré jméno cestovního ruchu ve své zemi.

Vzdělávání

Přednášky v roce 2012:

Mag.phil. Jiří Franc
Závišův kříž

Phdr. Pavel Slavko, kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov
Organizace UNESCO, péče o pamítky

Jan Vondrouš
Porevoluční transformace Českého Krumlova očima prvního demokraticky zvoleného starosty¨

doc. Ing. Ján Orieška, PhD.
Jednání s klientem a zvyšování kvality služeb

Přednášky v roce 2011:

Prof. PhDr. Václav Bůžek CSc.
Život šlechty v době renesance a manýrismu – každodennost, slavnosti a svátky na rožmberském dominiu

PhDr. Pavel Slavko, kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov
Fresky na III. a IV. nádvoří
Naznačení možných interpretačních rovin

Phdr. Jan Müller, odborný pracovník NPÚ České Budějovice
Venkovní nástěnné malby se zaměřením na měšťanské domy (motivy, dobová a ideová východiska, inspirační zdroje, výtvarná hodnota a kvalita provedení s ohledem na místo a čas)

P. Václav Pícha, JC.D., vikář, Český Krumlov
Náboženský život, dějiny, světci, duchovní poselství a hmotný odkaz pro soudobý Český Krumlov

Přednášky v roce 2010:

PhDr. Pavel Slavko, kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov
Nové poznatky ze stavební a restaurátorské obnovy areálu zámku
Renesanční život na zámcích v jižních Čechách
Nově objevený renesanční strop ve Vimperku
Studijní a badatelské aktivity na zámku v Českém Krumlově

Mgr. Petr Pavelec, ředitel územního pracovišti Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích
Historické centrum České Budějovice

Prof. PhDr. Václav Bůžek CSc.
Sídla posledních Rožmberků v zrcadle evropské renesance a manýrismu

PhDr. Ivan Slavík, odborný pracovník Regionálního muzea v Českém Krumlově
Adalbert Stifter a Šumava
Historické mapy jižních Čech
Keramický model města Český Krumlov a jeho využití

Přednášky v roce 2009:

Mgr. Jiří Bloch, odborný pracovník Muzea stavebních dějin a řemesel
Život měšťana ve středověkém Českém Krumlově: stravování, bydlení, stavba domů

PhDr. Pavel Slavko, kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov
Fenomén barokního divadla a radovánky barokního šlechtice
Dvojí udělení ceny Europa Nostra pro Státní hrad a zámek Český Krumlov

Mgr. Anna Kubíková, vedoucí Státního oblastního archivu v Třeboni – oddělení Český Krumlov
700 let města Český Krumlov
Městská práva, listiny – jaké změny znamenal získaný status v životě lidí a domů

Mgr. Petr Pavelec, ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích
Církevní památky v Českém Krumlověse zaměřením na kláštery Klarisek a Minoritů
Problém památkové péče s ohledem na destinaci Český Krumlov
Status UNESCO – definice přínosy

Partnerství, projekty

Středoevropská akademie

Průvodcovská činnost

Průvodcovskou činnost upravuje v České republice zákon č. 455/1991 Sb. Dle tohoto zákona spadá průvodcovská činnost do živností volných. Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky – dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Jedná se o projekt každoročního setkávání průvodců z měst Linz, Salzburg, Pasov a Český Krumlov (potažmo z regionů Horní Rakousko, Salzburg, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj) za účelem společného vzdělávání. Během dvoudenního setkání absolvují zúčastnění průvodci přednášky na středoevropská témata, workshopy, diskuse a navštíví kulturní, přírodní či technické památky.

Program “Navazování zahraničních vztahů formou poznávacích výjezdů”

Sdružení každoročně organizuje jeden poznávací výjezd do destinace podobné Českému Krumlovu. Účelem je se blíže seznámit s kulturou a památkami dané destinace a navázání kontaktů s místními průvodcovskými spolky.
V roce 2010 proběhla návštěva Šoproně, maďarského města zapsaného na Seznamu UNESCO.